Қайырлы Кеңесбекұлы Таукен

Избирательный округ №20